معجزهای زندگی

اگر می توانستید شگفتی های دل تان را در برابرمعجزه های هر روزه زندگی ماندگار سازید، دردهای خویش را از شادی های تان کمتر شگفتانگیز نمی یافتید، و اگر فصل های دلتان را پذیرا شوید بدانگونه که فصل هایکشتزارهای تان را پذیرا هستید، آنگاه زمستان های اندو ه خویش را با خوش دلی بهنظاره می نشستید .

جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 10 بازدید