چگونه زندگی کنیم؟

اگر بر حسب اتفاق زندگی را شکستید آن را تعمیر کنید.

اگر آن را امانت گرفتید به صاحب اصلی آن بر گر دانید.

اگر آن را با ارزش می دانید از آن  محافظت کنید.

اگر آن را آشفته  و نا مرتب کردید دوباره به حالت منظم بر گر دانید.

اگر در آن چیزی  ویا نکته ای هست که ربطی به شما ندارد ومربوط به انسان دیگر است در آن دخالت نکنید.

اگر انجام کاری یا به زبان آوری حرفی، زندگی دیگری را خراب می کند سکوت اختیار کنید.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید